سازمان جهانی بهداشت بر ایمن بودن واکسن های تولیدی چین علیه ویروس کرونا تاکید کرد.