مشاور نخست وزیر عراق تاکید کرد که انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور، تحت نظارت دو تیم بین المللی برگزار خواهد شد.