ژاپن برای مبارزه با شیوع کرونا جریمه‌های سنگین مالی و زندان در نظر می‌گیرد.