یکی از رهبران جریان اسلامی وفای به بحرین گفت: طرحی در دست اجراست که به موجب آن، محله‌ای یهودی نشین در بخش قدیمی منامه تشکیل خواهد شد.