دولت ایالات متحده پیش بینی می کند گفتگوها با دیپلماتهای بلندپایه چین در نشست دوجانبه هفته آینده «دشوار» خواهد بود.