نیروهای ارتش کشور مالی رییس جمهور موقت این کشور را آزاد کردند.