وقتی که رائول کاسترو انتهای هفته گذشته گفت که از رهبری حزب کمونیست در کوبا کناره‌گیری می‌کند، به کشوری که شکافی عمیق آن را در برگرفته، هشداری جدی داد؛ آیا باید ایده‌های انقلاب را تداوم بخشید و یا شکست را قبول کرد؟