اجساد چهار دانشجوی قربانی جنایت در محوطه یک کالج در شهر «مسکو» ایالت آیداهو آمریکا پیدا شده‌ است.