یک خبرنگار رادیو تلویزیون آریانا افغانستان در انفجار این کشور کشته شده است.