کاوشگر چینی تیان ون-۱ پس از تقریبا ۷ ماه روز چهارشنبه در مدار مریخ قرار گرفت.