با کاهش محدودیت های کرونایی در انگلیس مسوول ارشد امور پزشکی انگلیس هشدار داد در صورت برداشته شدن ناگهانی محدودیت‌ها خطر واقعی در جامعه ایجاد خواهد