اوج گرفتن مجدد کرونا در آمریکا از نوع کرونای انگلیسی موجب نگرانی در جامعه این کشور شده است.