چین امروز پنجشنبه بیانیه مشترک وزرای خارجه گروه ۷ را به شدت محکوم کرده و آن را دخالت آشکار در امور داخلی خود دانسته است.