پس از گذشت چهل روز از وقوع ناآرامی ها در ایران، شاهد واکنش هایی در سطح منطقه ای و بین المللی از سوی کشورها و دولت های مختلف بودیم. از یک سو، آمریکا و کشورهای غربی به صورت تمام قد از ناآرامی ها در ایران حمایت کرده اند و در سوی دیگر، کشورهایی مانند روسیه و چین نیز سکوت اختیار کرده اند. در این میان، کشورهای عربی نیز سیاست سکوت را اتخاذ کرده اند.