اظهارات روز سه شنبه وزیر اطلاعات ایران مبنی بر اینکه فشار غربی ها ممکن است ایران را به سمت سلاح هسته ای سوق دهد، به صورت گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است.