همزمان به وقوع ناآرامی ها در ایران، برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، انگلیس، آلمان و ایتالیا اقدامات تحریک آمیزی در راستای شعله ور شدن اعتراضات در ایران انجام دادند که منجر به هشدار ایران و برخورد با بازداشت اتباع آن ها شد.