رئیس جمهور روسیه فرمانی را امضا کرد که بکارگیری تدابیر معین برای مقابله با اقدامات خصمانه دولتهای بیگانه را مجاز می‌کند.