پلیس سوئد به دنبال عامل یا عاملان هتک حرمت قرآن در یکی از شهرهای این کشور است.