حال و شرایط جسمانی اسیر فلسطینی پس از ۸ روز اعتصاب غذا وارد وضعیت بحرانی شده است.