گیسلاین مکسول زن انگلیسی که به همراه اپستین شبکه برده داری جنسی تشکیل داده بود به بیست سال زندان محکوم شد.