منابع خبری از پرتاب چندین منور توسط نظامیان صهیونیستی به سوی یک منطقه مرزی در جنوب لبنان خبر دادند.