پاپ فرانسیس خواستار توجه به عوامل و زمینه های درگیری در جنگ اوکراین شد.