رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار تعلیق موقت حق مالکیت معنوی واکسن‌های کرونا با هدف تقویت تامین این واکسن‌ها برای کشورهای فقیرتر جهان شد.