رئیس دفاع چین در نشست سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد: تایوان، تایوان چین است و موضوع تایوان موضوع داخلی چین است.