وزیر خارجه لبنان استعفای خود را تقدیم رییس جمهور این کشور کرد.