آنتونی بلینکن گفت چینی‌ها به صورت روشن و فزاینده دشمن ما هستند و البته آن‌ها در سطوحی رقیب و در سطوحی نیز همکار ما هستند.