سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان اعلام کرد که آرا ایوازیان استعفا خود را ارائه کرده است.