دومینوی استعفای اعضای دولت ترامپ که از روز گذشته آغاز شد، به بتسی دیواس وزیر آموزش رسید.