وزیر خارجه کره شمالی تاکید کرد کشورش به دنبال هیچ گونه تماس با آمریکا که تنها باعث تلف شدن وقت شود، نیست.