شماری از انگلیسی‌ها با تصمیم دولت جانسون برای کاهش محدودیت‌های کرونایی و بازگشایی‌ها از جمله مدارس در آینده نزدیک مخالفت کردند.