مقامات چین از واکسیناسیون ۶۰۳میلیون نفر ضد ویروس کرونا خبر دادند.