در دومین مورد در عرض چند هفته، پس از مسیحی شدن «محمد المؤمن» گوینده تلویزیونی، «بسمه الکویتیه» هنرمند کویتی اعلام کرد که یهودی شده است.