رهبر حزب آبی و سفید درباره پیروزی نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی در انتخابات و ایجاد تغییرات در این رژیم هشدار داد.