صندوق بین المللی پول اعلام کرد که در صورت ادامه جنگ در اوکراین اقتصاد این کشور احتمالا فرو می پاشد.