وزیر خارجه ترکیه در خصوص تنش‌های اخیر بین یونان و ترکیه با هشدار به آتن گفت: اگر به حساب دیگران خودتان را وارد یک ماجراجویی کنید، عواقب آن را خواهید دید.