انگلیس در هر دقیقه به ۱۴۰ نفر واکسن کرونا تزریق می‌کند.