آمریکا که به شدت از قدرت چین در هراس است، وعده داد در هفته‌ها و ماه‌های آینده اقداماتی را برای مقابله با فعالیت‌های نظامی و اقتصادی چین در اطراف تایوان انجام خواهد داد.