تیم روباتیک نوجوانان ایران ( روبوگروس) در مسابقات رباتیک ituro 2023 دانشگاه استانبول تکنیکال حائز رتبه اول مسابقات شد.

این مسابقات در تاریخ ۳ و ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ در شهر استانبول ترکیه برگزار گردید. تیم ایران را در این مسابقات چهار نوجوان منتخب ایرانی بنام آقایان پارسا غلام رضایی ، بهراد همتی ، محمد میثاق ثقفی و امیر رضا جمشیدی به سرپرستی سرکار خانم حدیث میرزا نیا تشکیل داده بود.

این تیم با ارائه طرح باغبان اتوماتیک با عملکرد کنترل میزان رطوبت خاک از راه دور و آبیاری و کودپاشی هوشمند د این مسابقات جهانی شرکت کرده بود.