بر اساس یک نظرسنجی جدید ۵۹ درصد از رای دهندگان آمریکایی عملکرد جو بایدن در ریاست جمهوری را تایید می کنند.