شورای امنیت سازمان ملل ‌به منظور بررسی وضعیت عراق نشست برگزار می‌کند.