نژادپرستی ضد آسیایی از زمان شروع پاندمی کرونا در سراسر آمریکای شمالی افزایش یافته است، اما این امر در ونکوور بیشتر دیده شده است.