منابع خبری در سرزمین های اشغالی از ناپدید شدن یک سرباز رژیم صهیونیستی در منطقه العربه خبر دادند.