رئیس جمهور سابق بولیوی امروز خواستار مجازات عاملان و آمران کودتا در این کشور شد.