دولت چین پس از بیش از ۱ سال مقاومت در برابر ورود بازرسان سازمان بهداشت جهانی به این کشور، در نهایت با ورود آن‌ها موافقت کرده است و هنوز معلوم نیست سطح همکاری دولت چین با این بازرسان تا چه میزان خواهد بود.