دیدار ملکه انگلیس با جو بایدن، مهمترین دیدار رسمی وی پس از حضور در پارلمان است.