معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا با بیان این که توافق در وین در حال شکل گیری است، گفت کاملاً اطمینان دارد که توافق نهایی برای احیای برجام حاصل خواهد شد.