به دنبال فراخوان برای برگزاری اعتراضات در شهرهای روسیه به خاطر بازداشت الکسی ناوالنی، سفارت آمریکا در مسکو اطلاعات مربوط به محل های تظاهرات را در سایت خود منتشر کرد که با اعتراض روسیه مواجه شد.