یک رسانه آلمانی از همکاری سرویس جاسوسی دانمارک با آژانس امنیت ملی آمریکا و جاسوسی از سران اروپا از جمله صدر اعظم آلمان خبر داد.