مامور پلیس انگلیس که به ربودن و قتل زنی جوان در لندن متهم است، امروز برای آغاز مراحل دادرسی و محاکمه در دادگاه حاضر شد.