«بر اساس پژوهش و مطالعه‌ای که توسط بنیاد مصری “ادراک برای توسعه و برابری” انجام شده، قریب به ۸۱۳ مورد خشونت علیه زنان و دختران در قالب گزارش‌های رسانه‌ای و بیانیه‌های دستگاه قضایی مصر در سال ۲۰۲۱ به ثبت رسیده است. این در حالی است که این میزان در سال ۲۰۲۰ چیزی در حدود ۴۱۵ مورد بوده است.»